Certifikáty a osvedčenia

 
 
 

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009

Cieľom spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. je neustále uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnými produktami ponúkanými na trhu.

Kvalita je jednou zo základných  požiadaviek kladených na tovary a služby. Spoločnosť Microwell, spol. s.r.o. sa preto snaží kontinuálne zvyšovať kvalitu svojich produktov.

V roku 2007 sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v roku 2013 úspešne recertifikovaný podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2009.

 

Celý článok...
 

Systém environmentálneho manažérstva kvality STN ISO 14001:2005

Súčasný vývoj a smerovanie výrobnej činnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva si vyžaduje zohľadňovať aj environmentálne správanie k životnému prostrediu a zabezpečiť podmienky pre jeho sústavné zlepšovanie, t.j. vytvoriť únosný priemyselný ekosystém. Nástrojom pre dosiahnutie uvedeného stavu je aj zavedenie, udržiavanie a rozvoj systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14001.
 

Celý článok...
 

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prišla spoločnosť v roku 2013 s rozhodnutím zaviesť SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa štandardov OHSAS 18001. Splnenie požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 04.12.2013 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Celý článok...
 

Certifikáty a oprávnenia

O odbornosti spoločnosti ďalej svedčí aj množstvo získaných licencií a odborných oprávnení.
Úroveň manažmentu sa následne prejavuje vo vysokej kvalite produktov a služieb vyrábaných a ponúkaných spoločnosťou Microwell, spol. s r.o.