english version
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2016

Sk ISO 9001 2020 2022

Cieľom spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. je neustále uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnými produktami ponúkanými na trhu.

Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na tovary a služby. Spoločnosť Microwell, spol. s.r.o. sa preto snaží kontinuálne zvyšovať kvalitu svojich produktov.

V roku 2007 sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v roku 2013 úspešne recertifikovaný podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Opakovaná úspešná recertifikácia je dôkazom, že spoločnosť Microwell operuje v prostredí v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, akceptujúc nielen nevyhnutné legislatívne požiadavky, ale aktívne pristupujúc k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu.

Certifikáciu, ako aj recertifikáciu systému manažérstva kvality vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia.

Politika kvality

Systém environmentálneho manažérstva kvality STN ISO 14001:2016

Sk ISO 14001 2020 2022

Súčasný vývoj a smerovanie výrobnej činnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva si vyžaduje zohľadňovať aj environmentálne správanie k životnému prostrediu a zabezpečiť podmienky pre jeho sústavné zlepšovanie, t.j. vytvoriť únosný priemyselný ekosystém. Nástrojom pre dosiahnutie uvedeného stavu je aj zavedenie, udržiavanie a rozvoj systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14001.

Výsledkom udržiavania a rozvoja SEM je zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovanie kvality pracovného a životného prostredia organizácie Microwell, s.r.o., zefektívnenie a zosúladenie využívania surovinových a materiálových zdrojov, investícií a technologického rozvoja, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, resp. myšlienky “MYSLI GLOBÁLNE - KONAJ LOKÁLNE“.

V roku 2011 sa v rámci celej spoločnosti Microwell vybudoval a certifikoval systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 v nasledovných oblastiach:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Certifikáciu systému environmentálneho manažérstva vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Environmentálna politika

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019

Sk ISO 45001 2020 2022

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prišla spoločnosť v roku 2013 s rozhodnutím zaviesť SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa štandardov OHSAS 18001. Spoločnosť Microwell sa už dlhodobo snaží spĺňať požiadavky bezpečnostných predpisov, odhaľovať riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky. Pritom neustále zlepšovať pracovné podmienky v oblasti BOZP, až po predvídanie a predchádzanie nedostatkov. Implementácia požiadaviek normy OHSAS 18001 pôsobí ako účinný samoregulujúci a pružne reagujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 04.12.2013 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.

Politika BOZP

Certifikát SCC P

Sk certifikat SCC platne do 29 1 2024

MICROWELL, spol. s r.o. má zavedený a používa systém riadenia bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej a regulačnej techniky, a klimatizačnej techniky.
  • Výskum, vývoj, výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov, tepelných čerpadiel a germicídnych žiaričov.

Certifikáty a oprávnenia

O odbornosti spoločnosti ďalej svedčí aj množstvo získaných licencií a odborných oprávnení.

Úroveň manažmentu sa následne prejavuje vo vysokej kvalite produktov a služieb vyrábaných a ponúkaných spoločnosťou MICROWELL, spol. s r.o.