english version

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2016

Sk ISO 9001 2020 2022

Cieľom spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. je neustále uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnými produktami ponúkanými na trhu.

Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na tovary a služby. Spoločnosť Microwell, spol. s.r.o. sa preto snaží kontinuálne zvyšovať kvalitu svojich produktov.

V roku 2007 sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v roku 2013 úspešne recertifikovaný podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Opakovaná úspešná recertifikácia je dôkazom, že spoločnosť Microwell operuje v prostredí v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, akceptujúc nielen nevyhnutné legislatívne požiadavky, ale aktívne pristupujúc k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu.

Certifikáciu, ako aj recertifikáciu systému manažérstva kvality vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia.

Politika kvality

Systém environmentálneho manažérstva kvality STN ISO 14001:2016

Sk ISO 14001 2020 2022

Súčasný vývoj a smerovanie výrobnej činnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva si vyžaduje zohľadňovať aj environmentálne správanie k životnému prostrediu a zabezpečiť podmienky pre jeho sústavné zlepšovanie, t.j. vytvoriť únosný priemyselný ekosystém. Nástrojom pre dosiahnutie uvedeného stavu je aj zavedenie, udržiavanie a rozvoj systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14001.

Výsledkom udržiavania a rozvoja SEM je zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovanie kvality pracovného a životného prostredia organizácie Microwell, s.r.o., zefektívnenie a zosúladenie využívania surovinových a materiálových zdrojov, investícií a technologického rozvoja, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, resp. myšlienky “MYSLI GLOBÁLNE - KONAJ LOKÁLNE“.

V roku 2011 sa v rámci celej spoločnosti Microwell vybudoval a certifikoval systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 v nasledovných oblastiach:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Certifikáciu systému environmentálneho manažérstva vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Environmentálna politika

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019

Sk ISO 45001 2020 2022

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prišla spoločnosť v roku 2013 s rozhodnutím zaviesť SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa štandardov OHSAS 18001. Spoločnosť Microwell sa už dlhodobo snaží spĺňať požiadavky bezpečnostných predpisov, odhaľovať riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky. Pritom neustále zlepšovať pracovné podmienky v oblasti BOZP, až po predvídanie a predchádzanie nedostatkov. Implementácia požiadaviek normy OHSAS 18001 pôsobí ako účinný samoregulujúci a pružne reagujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 04.12.2013 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.

Politika BOZP

Certifikát SCC P

Sk certifikat SCC platne do 29 1 2024

MICROWELL, spol. s r.o. má zavedený a používa systém riadenia bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej a regulačnej techniky, a klimatizačnej techniky.
  • Výskum, vývoj, výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov, tepelných čerpadiel a germicídnych žiaričov.

Certifikáty a oprávnenia

O odbornosti spoločnosti ďalej svedčí aj množstvo získaných licencií a odborných oprávnení.

Úroveň manažmentu sa následne prejavuje vo vysokej kvalite produktov a služieb vyrábaných a ponúkaných spoločnosťou MICROWELL, spol. s r.o.

Kontaktujte nás

Microwell Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.