english version
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Súčasný vývoj a smerovanie výrobnej činnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva si vyžaduje zohľadňovať aj environmentálne správanie a zabezpečiť podmienky pre sústavné zlepšovanie životného prostredia, t.j. vytvoriť únosný priemyselný ekosystém. Nástrojom pre dosiahnutie uvedeného stavu je aj zavedenie, udržiavanie a rozvoj systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14001.

Výsledkom udržiavania a rozvoja SEM je zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovanie kvality pracovného a životného prostredia organizácie, zefektívnenie a zosúladenie využívania surovinových a materiálových zdrojov, investícií a technologického rozvoja, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, resp. myšlienky “MYSLI GLOBÁLNE - KONAJ LOKÁLNE“.

V roku 2011 sa v rámci celej spoločnosti Microwell vybudoval a certifikoval systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 v nasledovných oblastiach:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Certifikáciu systému environmentálneho manažérstva vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Sk ISO 14001 2020 2022 web