english version
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prišla spoločnosť v roku 2013 s rozhodnutím zaviesť SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa štandardov OHSAS 18001.

Spoločnosť Microwell sa už dlhodobo snaží spĺňať požiadavky bezpečnostných predpisov, odhaľovať riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky. Pritom neustále zlepšovať pracovné podmienky v oblasti BOZP, až po predvídanie a predchádzanie nedostatkov. Implementácia požiadaviek normy OHSAS 18001 pôsobí ako účinný samoregulujúci a pružne reagujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 04.12.2013 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.

Sk ISO 45001 2020 2022 web